Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 TOEPASBAARHEID
De huidige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met als voorwerp de levering door Foodpresentaties van Happen of alle handelsnamen die onder deze naam werken, van goederen en/of diensten aan de Koper. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Foodpresentaties van Happen en de Koper. De Koper aanvaardt dat de toepasselijkheid, behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt tussen de partijen, maken de bepalingen en voorwaarden hieronder opgenomen het geheel uit van de enige schriftelijke en mondelinge akkoorden en overeenkomsten gesloten tussen de Koper en Foodpresentaties van Happen, niettegenstaande alle tegenstrijdige bepalingen die kunnen voorkomen op de bestelbonnen of andere documenten uitgaande van de Koper.

 

Artikel 2 OFFERTES
Behalve indien schriftelijk anders bepaald wordt, zijn de offertes van Foodpresentaties van Happen , onder meer wat betreft de prijs en technische gegevens van goederen, veertien (14) kalender- dagen vrijblijvend.
De specificaties eigen aan welbepaalde goederen die in de offertes zijn aangegeven gelden enkel en alleen als prijsaanwijzing voor de door de Koper aangevraagde offerte. Echter als de Koper telkens in dien hij nodig acht, de technische gegevens, aantallen, afmetingen en al wat invloed heeft op prijs van zijn goederen te wijzigen, behoudt Foodpresentaties van Happen het recht voor om alle voorgaande eerder overeengekomen (ondertekende) offertes en alle verplichtingen voortvloeiend hieruit nietig te verklaren zonder rechtelijke tussenkomst.


Artikel 3 BESTELLINGEN PLAATSEN
Een bestelling verbindt pas Foodpresentaties van Happen met de Koper door een bevestiging opgemaakt en getekend door een persoon die gerechtigd is om Foodpresentaties van Happen te verbinden. De verkoop heeft pas uitwerking en verbindt Foodpresentaties van Happen na diens schriftelijke aanvaarding hieronder valt ook een factuur naar de Koper per e-mail, fax of post. Een factuur vervangt een schriftelijke aanvaarding.

 

Artikel 4 BETALINGEN
Betalingen dienen conform  factuur te worden betaald. Indien de factuur gedeeltelijk voldaan is na uiterlijke betalingsdatum behoud Foodpresentaties van Happen zich het recht voor om  zonder voorafgaande in gebrekstelling vertragingsintrest van één procent (1,3%) per maand in rekening te brengen vanaf die vervaldag.Onverminderd deze intrest zal het totaal gefactureerde bedrag of wel het nog openstaande bedrag na gedeeltelijke betaling van factuur na vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met vijftien procent (15%) met een minimum van  éénhonderdvijfentwintig euro (€ 125,00) en een maximum van  tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2500,00) ten titel van forfaitaire schadevergoeding, zonder afbreuk te doen aan de voor opslagkosten gefactureerde en/of nog te factureren bedragen.


Artikel  5   INSOLVABILITEIT
Indien de Koper failliet gaat of niet in staat is zich bij liquidatie aan haar financiële  verplichtingen te voldoen (insolvabiliteit), behoudt Foodpresentaties van Happen zich het recht voor de desbetreffende overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen en zal vrijgesteld zijn van verdere uitvoering van het vernoemde contract, zonder dat hiervoor afbreuk wordt gedaan aan zijn rechten op schadevergoeding die voortvloeien uit contractbreuk. Foodpresentaties van Happen behoudt zich het recht voor om van de Koper geschikte waarborgen te vragen tot 100% indien de kredietwaardigheid van de Koper redelijke wijze in twijfel getrokken kan worden of indien de Koper te boek staat gezien zijn betalingsverleden.  

 

Artikel 6 EIGENDOMSOVERDRACHT
Levering van  goederen die aangekocht zijn door de Koper worden pas uitgeleverd na volledige betaling van de verschuldigde bedragen indien anders schriftelijk overeengekomen. De koopwaar kan voor uitlevering op een door Van Happen BV genoemde locatie en tijdstip geïnspecteerd worden door de Koper. De Koper mag de goederen in geen enkel geval verkopen, in pand geven aan derden of vervreemden zolang er geen volledige betaling heeft plaats gevonden . De risico’s aangaande de geleverde koopwaar zijn voor Koper op moment van ontvangst. Goederen worden geacht te zijn aanvaard indien de Koper binnen de acht (8) dagen na levering geen klacht meldt.


Artikel 7 RETENTIERECHT
Foodpresentaties van Happen behoudt zich aan het recht van terughouding van de goederen die in zijn bezit  zijn of die hem werden toevertrouwd, dit geldt zowel voor de Koper als medecontractant of derden, al dan niet eigenaar van de genoemde koopwaar, tot het volledige factuurbedrag,  inclusief eventuele aankoopkosten, herstellingskosten, onderhoudskosten, opslagkosten, kortom alle kosten die na vervaldatum in rekening zijn gebracht volledig is voldaan. Indien de Koper verzuimt aan zijn betalingsverplichting te voldoen machtigt de Koper Foodpresentaties van Happen om de ruimtes of terreinen te betreden waar de producten zijn opgeslagen. De hieraan verbonden kosten worden gevorderd aan de Koper onder kosten verstaan we o.a. vervoer, reis, uurloon etc.  ook indien er beroep gedaan dient te worden op deurwaarder, politie etc. zijn al deze kosten ten laste van de Koper.

 

Artikel 8 LEVERING
De aangegeven (leverings)termijnen zijn een indicatie gezien het feit van afhankelijkheid aan derden (leveranciers, distributeurs, transporteurs etc. ) Foodpresentaties van Happen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door derden te laat geleverde, zoekgeraakte, beschadigde koopwaar. Gegeven levertijd is schatting van de leverancier van Foodpresentaties van Happen ze zijn niet bindend. Men kan klachten indienen via e-mail, schriftelijk, of via fax. Foodpresentaties van Happen zal alle middelen en onze volledige medewerking verlenen de klacht te verhelpen maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoedingen. Laattijdige leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de bestelling. Koper dient de bestelling in verscheidene leveringen uitgevoerd te aanvaarden.


Artikel 9 RETOURNEREN
Geen enkel koopwaar mag retour gestuurd worden zonder vooraf een aangetekende schriftelijk mededeling over de redenen c.q. klacht en schriftelijke toestemming (aanvaarding) van Foodpresentaties van Happen.  Dergelijke toestemming houdt in hoofde van Foodpresentaties van Happen geen enkele erkenning in aangaande de niet-conformiteit of eventueel gebrek waarmee koopwaar zou zijn behept en schorst in geen geval de opeisbaarheid van de op de vervaldagen verschuldigde bedragen.
De transportkosten worden volledig door Koper gedragen tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

 

Artikel 10 KLACHTEN
Klachten moeten een aangetekend schrijven zijn met daarin de motivatie.De Koper dient bewijs bij te brengen van het tijdstip waarop dat feit of gebrek dat aanleiding geeft tot klacht. Als Foodpresentaties van Happen de klacht als gegrond erkent, heeft zij het recht om naar keuze enerzijds de overeenkomst te handhaven en het gebrek te herstellen of een schadevergoeding toe te kennen en anderzijds de overeenkomst te ontbinden en de reeds voor de klacht geldende ontvangen bedragen terug te betalen.


Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID
In geval van constructiefouten en/of materiaalgebreken zal de aansprakelijkheid van Foodpresentaties van Happen beperkt zijn tot vervanging van de defecte en/of niet conforme  onderdelen van de koopwaren naar keuze van Foodpresentaties van Happen (zie ook artikel 9) met uitsluiting van  iedere vorm van verdere schadevergoeding, gevolgschade, waaronder onder meer (doch niet beperkt daartoe) wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen.
Aansprakelijkheid van Foodpresentaties van Happen is in enkel geval beperkt tot de rechtstreekse door de verkochte koopwaar geleden schade. Alle onrechtstreekse schade door koopwaar veroorzaakt aan andere goederen die eigendom zijn van de Koper of van derden, ten gevolge van het niet functioneren, het ophouden te functioneren of het stilleggen van de betreffende verkochte koopwaar omwille van de verbintenissen waartoe Foodpresentaties van Happen  gehouden is in het kader van waarborg of onderhoud, zijn formeel uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Foodpresentaties van Happen zal bovendien nooit kunnen worden ingeroepen ingeval de schade aan de koopwaar te wijten is aan een foutief gebruik, een gebrek aan onderhoud, herstellingen of aanpassingen, wijzigingen door de Koper of derden uitgevoerd, of in het algemeen, aan de zorgeloosheid, nalatigheid van Koper of derden

Geen enkele informatie opgenomen in folders, catalogi, plannen, beschrijvingen, reclame of andere gelijkwaardige documenten bindt Foodpresentaties van Happen en/of kan een fout haren hoofde zijn en/of aanleiding geven tot aansprakelijkheid.


Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID bij OVERMACHT
In alle gevallen van overmacht  bevrijdt Foodpresentaties van Happen zich van al zijn verplichtingen. Onder overmacht worden onder meer beschouwd; het eigenmachtige optreden, extreme weersomstandigheden met alle gevolgen van dien, oorlog, brand, overstroming, ontploffing, ongevallen, staking en andere arbeidsconflicten, vertraging van levering door leverancier, vertraging van transport naar Foodpresentaties van Happen kortom nalatigheid van tussenpersonen van Foodpresentaties van Happen om verplichtingen na te komen.
De gevallen van onmacht verlenen anderzijds Foodpresentaties van Happen het recht de overeenkomst te verbreken zonder gedwongen te zijn schadevergoedingen van welk aard ook, uit te keren. In geval van tijdelijke onmacht kan Van Happen Business op een later tijdstip alsnog de verplichtingen na komen, mits het niet later dan 6 maanden na tijden van onmacht geschiedt.
Foodpresentaties van Happen zal de Koper zo spoedig mogelijk omtrent het ontstaan van de overmacht in kennis stellen en mededelen  in hoeverre zij de levering kan verder zetten.

 

Artikel 13 ONTBINDINGEN VAN OVEREENKOMSTEN
Als Koper op enige wijze jegens Foodpresentaties van Happen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zal de overeenkomst of het gedeelte ervan wat nog dient te worden uitgevoerd, van rechtswege ontbonden worden, zonder voorafgaande aanmaning en zonder afbreuk te doen aan rechten van Foodpresentaties van Happen op schadevergoeding. Indien Koper de bestelling annuleert voor het in productie genomen is, zal de Koper aan Foodpresentaties van Happen vijfentwintig procent (25%) van de volledige prijs ( BTW inbegrepen) verschuldigd zijn.
Indien de Koper de bestelling annuleert nadat het productieproces gestart is zal de Koper aan Foodpresentaties van Happen vijfenzeventig procent (75%) van de volledige prijs  (BTW inbegrepen) verschuldigd zijn. De nietigheid van een clausule of een gedeelte hiervan brengt de geldigheid of inhoud van de andere algemene voorwaarden niet in het gedrang.  Al hetgene dat de Koper aan Foodpresentaties van Happen uit welke hoofde ook verschuldigd is, is dan onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14 VERTROUWELIJKHEID
Elk van de partijen staan ervoor in dat zij van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, zowel tijdens als na beëindiging van de toepasselijke overeenkomst(en), niet aan derden zal meedelen en enkel in het kader van het tussen de partijen gesloten overeenkomst zal gebruiken. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd worden als één dezer partijen dit heeft aangeduid.

 

Artikel 15 BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT
De aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Foodpresentaties van Happen en de Koper worden uitsluitend door het Nederlands recht beheerst.
Iedere betwisting naar aanleiding hiervan valt onder uistluitende bevoegdheid van een in Nederland gevestigde rechtbank. De voorkeur van Foodpresentaties van Happen gaat uit naar een rechtbank gevestigd in ’s Hertogenbosch.